”We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” 

- Albert Einstein

Idexer AB was created in 2012 for the realization of an ambition to carry out projects to improve the environment. The name comes from an idea that grows in Swedish!
Through a life as a designer and product developer, I wanted to approach research and try to influence the process of adding a more positive design process development. We currently have two development projects:

Idexer AB skapades 2012 för att förverkliga en ambition att genomföra projekt för en bättre miljö.
Namnet kommer från en IDE som väXER!
Genom ett liv som designer och produktutvecklare ville jag närma mig forskningen och försöka påverka processen med att tillföra en mer positiv designprocess-utveckling.
Vi har idag 2 utvecklingsprojekt:

  1. 1.Aerodynamik within vehicles. We have built a wind tunnel according to instructions from NASA where we test various concepts for reducing air resistance for vehicles and for vehicle transport. The transport sector accounts for about 25 percent of energy consumption and about 40 percent of Sweden's emissions of greenhouse gases. Of these stands road for over 70 per cent. For vehicles that run long-distance transport by road, such as trucks, the potential to reduce environmental emissions is small as today's engines are already relatively energy efficient with conventional technology. However, it is the heavy traffic which accounts for the largest part of the increase in traffic, which means that even small improvements will be significant. The aerodynamics makes a big difference in speeds over 70 km / h.

    Aerodynamik inom fordon. Vi har byggt en egen vindtunnel enligt anvisningar från NASA där vi testar olika koncept för att minska luftmotståndet för fordon och för fordonstransporter. Transportsektorn står för ca 25 procent av energianvändningen och ca 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av dessa står vägtrafiken för över 70 procent. För fordon som kör långväga transporter på landsväg, som exempelvis lastbilar, är potentialen att minska miljöutsläpp liten eftersom dagens motorer redan är relativt energieffektiva med konventionell teknik. Det är dock den tunga trafiken som står för den största delen av trafikökningen vilket gör att även små förbättringar blir betydelsefulla. Aerodynamiken gör stor skillnad i farter över 70 km/tim.

  2. Vindtunnel för aerodynamisk provning

     

  3. Oxygen saturation of seawater. Despite the political agreements and various measures to limit emissions does not decrease the eutrophication of the Baltic Sea. Locally, the environmental situation in many parts is improved as treatment plants around the urban areas have expanded, but in the actual Baltic Sea offshore areas you can see no improvements. Extensive algal blooms and oxygen-free conditions on the seabed and the overlying deep water are two direct effects of eutrophication. From the anoxic bottoms released hydrogen sulphide which is toxic to both plants and animals. Several projects have been carried out but of course we hope that we can make a big contribution.

    Syresättning av havsvatten.Trots politiska överenskommelser och olika åtgärder för att begränsa utsläppen avtar inte övergödningen i Östersjön. Lokalt har miljösituationen på flera håll förbättrats när reningsverken kring tätorterna har byggts ut, men i egentliga Östersjöns utsjöområden ser man inga förbättringar. Omfattande algblomningar och syrefria förhållanden på havsbottnar och i ovanliggande djupvatten är två direkta effekter av övergödning. Från de syrefria bottnarna friges svavelväte som är giftigt för både växter och djur. Flera projekt har naturligtvis genomförts men vi har förhoppningen att vi kan ge ett stort bidrag.

  4. Landsort